Lög Skotveiðifélags Íslands.

1. grein
Félagið heitir Skotveiðifélag Íslands (skammstafað SKOTVÍS), heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. grein
Tilgangur félagsins er að standa vörð um hagsmuni og réttindi skotveiðimanna á Íslandi.

3. grein
Markmið félagsins er að stuðla að sameiningu skotveiðimanna og áhugamanna um skotveiðar og náttúruvernd og standa vörð um hagsmuni þeirra. Markmiði sínu hyggst félagið ná m.a. með því að:

II. kafli – Félagar 

4. grein
Félagar geta orðið þeir einstaklingar er játast undir lög og siðareglur Skotveiðifélags Íslands.

Fullgildir félagar teljast þeir félagar er hafa greitt árgjöldin og eru skuldlausir við félagið. Félaga er skylt að tilkynna félaginu nýtt eða breytt heimilisfang sitt. Gerist félagsmaður brotlegur við lög félagsins eða siðareglur, getur stjórn félagsins veitt honum áminningu eða vikið honum úr félaginu. Skal stjórnin tilkynna honum það skriflega og geta ástæðna fyrir úrskurði sínum. Fallist viðkomandi ekki á málsmeðferð stjórnarinnar, getur hann skotið máli sínu fyrir félagsfund, sem fellir endanlegan úrskurð í málinu, og ræður einfaldur meirihluti úrslitum.

5. grein
Verði meðlimur SKOTVÍS 67 ára fyrir aðalfund félagsins og hafi hann jafnframt verið félagi í SKOTVÍS í a.m.k. 5 ár skal hann skoðast ævifélagi og borgar ekki félagsgjöld upp frá því. Ævifélagi hefur sömu réttindi og skyldur og aðrir félagar í SKOTVÍS.

III. kafli – Stjórn félagsins

6. grein
Stjórn félagsins skal skipuð 9 mönnum, formanni, varaformanni, ritara, gjaldkera, og fimm meðstjórnendum. Formaður og varaformaður skulu kjörnir sérstaklega, en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Ekki skal kjósa í stjórn félagsins aðra en þá sem hafa lýst því yfir að þeir séu tilbúnir til að sinna starfinu eins vel og nauðsyn krefur.

7. grein
Formaður og varaformaður skulu kosnir til eins árs í senn, en aðrir stjórnarmenn til tveggja ára .

8. grein
Stjórnarmenn skulu kosnir beinni kosningu úr röðum félaga, á aðalfundi ár hvert.

9. grein
Stjórn félagsins ræður málefnum þess, milli aðalfunda. Stjórnarfundur telst löglegur ef meirihluti stjórnar er mættur. Stjórnarfundir taka ákvarðanir um daglega starfsemi og bera ábyrgð á fjárreiðum félagsins. Stjórnin getur skuldbundið félagið, með meirihlutaákvörðun stjórnarfundar, innan ramma fjárhagsáætlana og er undirskrift formanns (varaformanns í forföllum formanns) ásamt gjaldkera nægileg staðfesting þess. Stjórn félagsins kemur fram fyrir hönd félagsins í viðræðum við stjórnvöld og aðra aðila innlenda sem erlenda og gætir hagsmuna skotveiðimanna. Komi upp mál sem rúmast ekki innan samþykktar fjárhagsáætlunar getur stjórnin leitað samþykkis félagsfundar. Gerðir stjórnar og samþykktir skulu bókaðar.

10. grein
Félagsfundur telst löglegur sé til hans boðað með áberandi hætti á vefmiðlum og póstlistum félagsins með minnst 10 daga fyrirvara. Með fundarboði skal vera dagskrá. Minnst 1/10 hluti atkvæðisbærra félagsmanna getur krafist þess að félagsfundur verði haldinn.

IV. kafli – Aðalfundur

11. grein
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfundur telst löglegur sé löglega til hans boðað.

12. grein
Aðalfund skal halda fyrir 15. mars ár hvert. Til hans skal boðað með áberandi hætti á vefmiðlum og póstlistum félagsins með minnst tveggja vikna fyrirvara. Rétt til setu á aðalfundi með málsfrelsi, tillögurétt og kjörgengi í stjórn eiga gildir félagar. Félagsmenn í aðildarfélögum eiga rétt til setu á fundinum og þau réttindi sem mælt er fyrir um í samstarfssamningi félaganna. Einnig getur aðalfundur leyft áheyrnarfulltrúum að sitja fundinn og skal seta áheyrnarfulltrúa borin upp eftir kosningu fundarstjóra og fundarritara.

13. grein
Þessi mál skulu tekin fyrir á aðalfundi félagsins:

  1. Skýrsla stjórnar.
  2. Lagðir fram skoðaðir reikningar félagsins.
  3. Lagabreytingar.
  4. Ákvörðun félagsgjalda, næsta almanaksárs.
  5. Kosning formanns, varaformanns og stjórnar.
  6. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og eins til vara.
  7. Önnur mál.

14. grein
Lögum félagins verður aðeins breytt á aðalfundi félagsins. Tillögur um lagabreytingar skulu hafa borist stjórninni fyrir 1. desember og skulu auglýstar í fundarboði. Ekki má greiða atkvæði um aðrar tillögur um lagabreytingar en þær sem auglýstar eru í fundarboði. Til þess að lagabreytingar öðlist samþykki þarf tvo þriðju hluta greiddra atkvæða fundarmanna.

15. grein
Atkvæði ¾ hluta félagsmanna á aðalfundi þarf til þess að leggja félagið niður, enda hafi tillaga um það verið á dagskrá fundar sem sérstakt málefni. Skulu allar eignir félagsins þá renna til Fuglaverndarfélags Íslands.

16. grein
Aukaaðalafund skal halda ef meirihluti stjórnar telur nauðsynlegt eða ef meirihluti fundarmanna samþykir á félagsfundi. Skal boðað til slíks fundar með sama hætti og aðalfundar. Hefur  fundurinn sama vald og aðalfundur enda sé fundarefni tilgreint í fundarboði.

V. kafli – Aðildarfélög og samstarf

17. grein
Félagi er heimilt að sækja um aðild að SKOTVÍS fyrir sig og meðlimi sína hafi slík umsókn verið samþykkt á aðalfundi félagsins og félagar þess játast undir siðareglur SKOTVÍS. Forsenda umsóknar er að starfsemi félagsins falli að starfsemi SKOTVÍS.  Slíka umsókn skal leggja fyrir aðalfund SKOTVÍS. Hljóti hún samþykki aðalfundar SKOTVÍS skoðast félagið aðildarfélag SKOTVÍS.

Gera skal samstarfssamning milli SKOTVÍS og hlutaðeigandi félags sem lagður skal fram til samþykktar á aðalfundi samhliða umsókn um aðild að SKOTVÍS. Þar skal m.a. kveðið á skiptingu félagsgjalda, réttindi og skyldur félagsmanna hvors félags við aðildina og hvort viðkomandi félag eignist áheyrnarfulltrúa í stjórn SKOTVÍS og öfugt.

18. grein
Aðildarfélag starfar eftir eigin lögum sem þó mega ekki vera andstæð lögum eða siðareglum SKOTVÍS. Ef ósamræmi er milli laga SKOTVÍS og aðildarfélags sem hefur áhrif á samskipti félaganna eða réttindi félagsmanna gilda lög SKOTVÍS.

19. grein
Um skiptingu félagsgjalda milli SKOTVÍS og aðildarfélags skal kveðið á um í samstarfssamningi félaganna.

20. grein
Aðildarfélög hafa sjálfstæðan fjárhag sem stjórnir aðildarfélaga eru ábyrg fyrir og er þeim heimilt að afla sér sértekna t.d. með rekstri skotsvæðis, sölu á merkjum og þess háttar. Aðildarfélag getur ekki skuldbundið SKOTVÍS fjárhagslega né á annan hátt.

21. grein
Aðildarfélögum er heimilt að nota merki SKOTVÍS. Kveðið skal nánar á um notkun merkja félaganna í samstarfssamningi þeirra.

22. grein
Aðildarfélag getur sótt um aukagreiðslu til stjórnar SKOTVÍS ef um er að ræða tímabundin verkefni eða stofnkostnað. Skal í umsókn vera sundurliðuð fjárhagsáætlun og upplýsingar um hvort sótt er um styrki til annarra aðila. Stjórn SKOTVÍS tekur ákvörðun um aukagreiðslu. Sætti aðildarfélag sig ekki við ákvörðun stjórnar getur það vísað henni til næsta aðalfundar SKOTVÍS.

23. grein
Eigi sjaldnar en einu sinni á ári skal stjórn SKOTVÍS boða til fundar með stjórnum aðildarfélaga. Til fundar skal boðað skriflega með minnst 10 daga fyrirvara. Á fundinum skal ræða viðfangsefni SKOTVÍS og aðildarfélaga. Fari aðildarfélag fram á það skal stjórn SKOTVÍS skylt að boða til fundar með stjórnum aðildarfélaga innan mánaðar frá því að slík beiðni kemur fram.

24. grein
Allir meðlimir SKOTVÍS eru jafn réttháir í aðildarfélögum gagnvart t.d. aðgangi að æfingasvæðum og þess háttar og með þeim kjörum sem félögum í aðildarfélagi er boðið upp á nema kveðið sé sérstaklega á um annað í samstarfssamningi. Allir meðlimir SKOTVÍS hafa málfrelsi á fundum aðildarfélaga sitji þeir þá, en þeir einir hafa atkvæðisrétt á slíkum fundum sem eru meðlimir aðildarfélags.

25. grein
Um lok samstarfs milli SKOTVÍS og aðildarfélags, skal kveðið á í samsstarfssamningi aðila þ.m.t. um skiptingu sameiginlegra réttinda/eigna.

26. grein
Stjórn SKOTVÍS er heimilt að gerast aðili að alþjóðlegum samtökum skotveiðimanna og náttúruverndarsamtökum.

Lög samþykkt með breytingum (grein 10 og 12) á aðalfundi SKOTVÍS 11. febrúar 2014

Lög samþykkt með breytingum (grein 6 og 12) á aðalfundi SKOTVÍS 28. febrúar 2023 (fjölgun stjórnarmanna úr 7 í 9 og færsla aðalfundar til 15. mars.